Je rechten als patiënt

  • Je hebt recht op kwalitatief hoogstaande zorgverlening. Ongeacht je leeftijd, je geslacht, je sociale klasse of seksuele geaardheid heb je recht op efficiënte en kwalitatief hoogstaande zorgverlening (inclusief de behandeling van lichamelijk en psychisch leed). De arts is trouwens verplicht om je ethische, filosofische en religieuze opvattingen te respecteren.
  • Je hebt het recht om zelf je arts te kiezen. Je mag die keuze op elk ogenblijk wijzigen en zelfs om het advies van een andere arts vragen.
  • Je hebt recht op informatie. Je arts moet je in verstaanbare woorden op de hoogte brengen van je gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan. Anderzijds moet je arts ook je eventuele wens om het niet te weten respecteren. De arts heeft ook het recht om bepaalde informatie voorlopig niet mee te delen als hij denkt dat de gezondheid van de patiënt daarmee nog meer in gevaar zou komen. Dat moet wel volgens een bepaalde procedure verlopen. Als patiënt kan je een vertrouwenspersoon aanwijzen (ouder of vriend) die over je gezondheidstoestand geïnformeerd wordt en je bijstaat in de contacten met het medisch personeel.
  • Je moet instemmen met de behandeling. Geen enkele behandeling mag plaatsvinden zonder jouw instemming. Je moet dus over alle nodige medische en praktische informatie beschikken, zodat je met kennis van zaken kan kiezen. Bij spoedgevallen is het soms niet mogelijk om vooraf de goedkeuring van de patiënt te vragen. In het geval je je wens niet hebt te kennen gegeven, of niet in staat was om dat te doen, zal de arts de ingrepen uitvoeren (een operatie bijvoorbeeld) die in jouw belang zijn.
  • Je hebt altijd recht op inzage in je medisch dossier. Je mag ook een kopie vragen tegen betaling en/of je dossier laten doorsturen naar een andere arts. De persoonlijke aantekeningen van de arts en gegevens met betrekking tot derden vallen wel niet onder dit recht. Bij overlijden mag je partner of mogen je ouders onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van dit recht op inzage.
  • Je hebt recht op bescherming van je privéleven en op je privacy. Je gezondheidstoestand is een privéaangelegenheid. Als zodanig mag die niet aan derden worden meegedeeld (baas, schooldirecteur enz.). Er zijn hierop wel enkele beperkingen die door de wet zijn voorzien. Respect voor je privacy betekent dat alleen het (nodige) medische personeel en mensen aan wie je het hebt toegestaan aanwezig mogen zijn bij de medische zorgverlening (onderzoeken of behandelingen).
  • Als je nog geen 18 bent, worden je patiëntenrechten waargenomen door je ouders of je wettelijke voogd. Maar als de arts van mening is dat je oud en rijp genoeg bent, mag je die ook zelf en alleen uitoefenen. Je moet hoe dan ook altijd op de hoogte worden gebracht van de medische beslissingen die jou aangaan (de keuze van de behandeling bijvoorbeeld) en dat ongeacht je leeftijd.

©Vivio

 

Getuigenissen

Myriam conseillère en beauté
Myriam is vrijwillige schoonheidsconsulente van Stichting tegen KankerLees verder