Wat is remissie?

Remissie: wat bedoelen we hiermee?

We spreken over remissie als een aandoening terrein verliest en de toestand van de patiënt tijdelijk verbetert. Als alle tekens van de ziekte verdwenen zijn, gaat het om een complete remissie. Dit betekent nog altijd niet dat de ziekte volledig uitgeschakeld is.

Remissie of complete remissie?

In de loop van de medische aanpak van een kanker worden verschillende balansen opgemaakt om het resultaat van de behandelingen te evalueren. Dit gaat voort tot de complete remissie, wanneer geen enkel onderzoek nog een spoor van enig restant van kanker toont. Maar zelfs in dit stadium is de zieke nog niet noodzakelijk aan het eind van zijn strijd. In de geneeskunde kan een "normaal" onderzoek immers twee betekenissen hebben.

  • Ofwel zijn alle kankercellen uitgeschakeld of vernietigd. Hierna zal zich geen enkele recidief meer manifesteren en is de zieke definitief genezen.
  • Ofwel hebben enkele kwaadaardige cellen het overleefd maar zijn ze te klein om te worden opgespoord, ongeacht de aangewende onderzoeken. Naarmate deze resterende kankercellen zich vermeerderen zal de ziekte vroeg of laat recidiveren.

Al lijkt het soms moeilijk om het toe te geven, toch is het bij remissie dus niet altijd mogelijk de behandelingen stop te zetten. Het is nochtans een belangrijke stap die moet aansporen om de behandeling voort te zetten, vermits men kan rekenen op aangetoonde doeltreffendheid.

Complete remissie of genezing?

Er is slechts één oplossing om te bepalen of een remissie al dan niet synoniem is van genezing: wachten en toezicht houden. Als na verloop van tijd geen enkele recidief is opgetreden, spreekt men over definitieve genezing.

Hoelang zal men moeten wachten?

Alles hangt af van het type kanker. De lat werd willekeurig op 5 jaar gelegd, maar het is niet altijd nodig zo lang te wachten om de term genezing te gebruiken. Omgekeerd blijft recidief uitzonderlijk ook mogelijk na meer dan 5 jaar. Vraag je arts hoe het zit met jouw specifieke geval. In het algemeen geldt dat hoe langer een remissie aanhoudt, hoe meer de kans groeit om definitief genezen te zijn.

Remissie: hoe reageren?

Is het mogelijk te doen alsof er niets aan de hand is? De patiënt gaat gedurende een min of meer lange periode moeten leven met het gevoel van een permanente dreiging, als een zwaard van Damocles. Sommigen reageren met overdreven voorzorgsmaatregelen voor hun gezondheid

Recidief, herval, uitzaaiingen ...

Recidief, herval of uitzaaiingen ... Termen die soms door elkaar worden gehaald, soms verkeerd worden gebruikt, en toch heel verschillende situaties omschrijven.

We spreken van een recidief als er een nieuwe kanker ontstaat in een orgaan dat eerder al werd getroffen door een eerste kwaadaardige tumor.

Genezen van kanker

Met "genezing" bedoelen we de volledige en definitieve verdwijning van een ziekte. In de oncologie betekent dit dat we na een voldoende lange termijn zonder nieuw herval nagenoeg met zekerheid kunnen stellen dat de kanker definitief uitgeschakeld is.

Getuigenissen

Hans Knikkink
De ware kunst van het leven is een positieve betekenis geven aan al wat je tegenkomt op je levenspad. Lees verder