De gevaren van pesticiden

Pesticiden of fytosanitaire producten zijn organische stoffen die gebruikt worden om gewassen te beschermen tegen plantaardige ziekten, onkruid, schadelijke organismen en ongedierte. We weten al langer dat bepaalde pesticiden kankerverwekkend zijn voor muizen en ratten. Laboratoriumtesten hebben dit overvloedig aangetoond. Maar hoe zit het bij de mens?

Gevaarlijker voor kinderen

Onderzoek toont aan dat kinderen gevoeliger zijn voor blootstelling aan pesticiden. Mogelijke redenen zijn hun snelle groei en ontwikkeling, en de specifieke manier van blootstelling. Wanneer ze op met pesticiden behandeld gras spelen, lopen ze meer kans dan een volwassene om ermee in aanraking te komen.

Gebruik op steeds grotere schaal

De problemen die volgen uit het gebruik van pesticiden, zijn tweeledig:

  • Het gebruik ervan op steeds grotere schaal heeft geleid tot alsmaar hogere concentraties in het milieu en in onze voeding. Door hun toxische werking is deze grootschalige verspreiding mogelijk gevaarlijk voor vele levende wezens, waaronder de mens.
  • Onder de categorie van de pesticiden vallen zeer veel en erg uiteenlopende producten (onder meer insecticiden, schimmelwerende middelen, onkruidverdelgers en rattenverdelgingsmiddelen). Deze behoren tot verschillende chemische families. Ze kunnen zich mengen en een zogeheten cocktaileffect veroorzaken. Het is bijzonder moeilijk om de effecten van deze cocktails op onze gezondheid te bestuderen. Sommige studies geven aan dat effecten van bepaalde pesticiden op zich, verwaarloosbaar zijn, terwijl een combinatie met elkaar een sterk verhoogd gezondheidsrisico inhoudt.

Pesticiden en onze gezondheid

Iedereen komt vroeg of laat met pesticiden in aanraking. Niet alleen de arbeiders die in de sector werkzaam zijn en de landbouwers die regelmatig aan hoge concentraties worden blootgesteld, worden ermee geconfronteerd.

Pesticiden en de wetgeving

In België is het verboden om producten te verkopen of te gebruiken die niet vooraf werden goedgekeurd door het ministerie van Landbouw. Die officiële goedkeuring wordt verkregen na overleg met het Erkenningscomité en na advies van het ministerie van Gezondheid.

Alternatieven voor pesticiden

Voor het intensief gebruik van pesticiden en de gevaren die hiermee gepaard gaan, zijn er alternatieven: gewassenbeheer, onderzoek naar natuurlijke pesticiden, de biotechnologie,…

Pesticiden en kanker: conclusies en aanbevelingen

Het geringe aantal studies en de tegenstrijdige resultaten van de verschillende onderzoeken laten geen formele besluiten toe. Zo kan bijvoorbeeld de ‘vertraging’ tussen het begin van blootstelling en de uiteindelijke symptomen of diagnose van kanker 15 à 20 jaar duren.