Onze missie

Sinds 1924 is Stichting tegen Kanker op nationaal niveau een van de grote actoren op het gebied van kankerbestrijding in België. Als nationale en onafhankelijke organisatie is zij, als expertisecentrum, in staat de situatie met een brede en onpartijdige blik te benaderen en prioriteiten en doeltreffende acties te identificeren. Niet alleen is de Stichting aanwezig in alle regio’s van het land, ze maakt ook deel uit van een uitgebreid internationaal netwerk. 

Onze visie 

Van hoop naar overwinning

Hoop op een wereld waar het leven het haalt van kanker: door dankzij onderzoek de kansen op genezing te verhogen en ongeneeslijke kankers te herleiden tot chronische ziekten en door dankzij preventie de risico’s te verminderen. Zonder het verbeteren van de levenskwaliteit van personen die getroffen worden door kanker uit het oog te verliezen, zowel voor, tijdens als na de ziekte.

Wist je dat?

85 000 Tot 50% 330 000

Tussen 1990 en 2014 hebben vorderingen in het kankeronderzoek bijgedragen tot het redden van 85 000 bijkomende levens in België.

Tot 50% van alle kankers zou voorkomen kunnen worden volgens zeer recent onderzoek over preventie. 

Tijdens de afgelopen tien jaar hebben 330 000 personen in België een vorm van kanker overleefd. 

Ja, in de strijd tegen kanker wordt hoop werkelijkheid!

Onze missies 

De missies van Stichting tegen Kanker zijn: 

 • Op de eerste plaats het financieel ondersteunen van de beste onderzoeksteams. Om kanker te overwinnen is namelijk wetenschappelijk onderzoek nodig dat stap voor stap hoop omzet in werkelijkheid. Door behandelingen te vinden die de overlevingskans en levenskwaliteit van patiënten verhogen. 
 • Zelf te handelen wanneer dit nodig is, in het bijzonder door psychosociale projecten te financieren die de levenskwaliteit helpen verbeteren van mensen die getroffen worden door kanker en die van hun naasten.
 • Alle actoren mobiliseren, want samen kunnen we nog efficiënter werken en nog sneller vooruitgang boeken.
 • Informeren door de algemene kennis over kanker, de mechanismen achter de ziekte en de behandelingen te vergroten; de onderzoeksresultaten vertalen naar informatie die toegankelijk en begrijpelijk is voor het brede publiek.

De aanpak van Stichting tegen Kanker vertrekt van de behoeften van de patiënt en zijn/haar naasten. Onze acties leggen de nadruk op de volgende thema’s: 

Vóór een eventuele diagnose: Tijdens de behandeling: Na de behandeling:

 

Nationale context

De strijd tegen kanker vraagt om een strategische aanpak op nationaal niveau, in overeenstemming met de wetenschappelijke akkoorden en rekening houdend met de omstandigheden en de realiteit in de praktijk.

Het Nationaal Kankerplan: een nood aan coördinatie op verschillende vlakken

Stichting tegen Kanker nam deel aan verschillende gesprekken ter voorbereiding van het Nationaal Kankerplan. Ze was dan ook heel verheugd toen het 'Nationaal Kankerplan' officieel werd opgestart. Het is een ambitieus project van lange adem dat van de strijd tegen kanker een grote prioriteit maakt wat de volksgezondheid in ons land betreft. Het Nationaal Kankerplan voldoet aan een nood aan coördinatie op verschillende vlakken: preventie, opsporing, diagnose, behandelingen, ...

Preventie 

Preventie zou op termijn 30 % van de kankers kunnen voorkomen. Maar iedereen zal inspanningen moeten leveren als we dat streefdoel snel willen inlossen. Zoiets vereist immers:

 • financiële middelen
 • gezamenlijke acties
 • een wetgevend kader
 • een politieke bereidwilligheid op lange termijn

Opsporing

Ook de inspanningen op het vlak van opsporing mogen niet verslappen. Dit is onmogelijk zonder:

 • de overheid, die instaat voor de organisatie, de erkenning, de kwaliteitscontrole en de financiering van deze opsporing
 • de individuele bereidwilligheid om de opsporingsaanbevelingen te volgen, of het nu gaat om officiële programma's of individuele opsporing (voor risicoprofielen)

Diagnose en behandelingen 

De vooruitgang is niet te stuiten. Multidisciplinariteit is onontbeerlijk geworden in de bepaling, toepassing en opvolging van de behandelingsstrategieën. De toenemende individualisering van de behandelingen en hun stijgende kostprijs vragen om de organisatie en erkenning van Uitmuntendheidscentra door de overheid. 

Financiering

Onze medeburgers, die een efficiënt gezondheidssysteem gewend zijn, koesteren terecht verwachtingen op het vlak van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorgen. 

Zonder nog maar de broodnodige financiële inspanningen ter ondersteuning van het fundamenteel, klinisch of translationeel onderzoek te vergeten ...

De voortrekkersrol van de Stichting tegen Kanker

Bij een dertigtal belangrijke maatregelen van het eerste Nationaal Kankerplan vinden we een reeks domeinen waarin de Stichting een actieve rol speelt:

 • tumorbanken;
 • structurele ondersteuning van het Kankerregister;
 • preventieve doktersraadpleging; 
 • hulp bij het stoppen met roken; 
 • lancering van het project Hadrontherapie; 
 • een betere psychologische omkadering van patiënten;
 • enz.

Het Kankerregister: een onmisbaar meetinstrument

Stichting Kankerregister werd officieel geopend op 17 mei 2006. Stichting tegen Kanker hielp mee aan de uitwerking ervan.

De bedoeling

Dit Register bundelt en analyseert precieze gegevens over alle gevallen van kanker die in ons land werden vastgesteld. Die registratie is heel belangrijk voor de invoering en opvolging van doeltreffende acties zoals: 

 • de bepaling van risicofactoren;
 • de beoordeling van de preventie;
 • de opsporing; 
 • de behandelingen.

Een lange strijd

Deze nieuwe structuur is de vrucht van een lange strijd voor de registratie van kankergevallen in België:

 • registratie door de ziekenfondsen sinds de jaren '60;
 • oprichting in 1983 van een eerste Kankerregister;
 • begin van provinciale of ziekenhuisregistraties.

Een unieke identificator

Het ontbrak al die initiatieven aan één cruciaal element: de wettelijke mogelijkheid om een unieke identificator per patiënt te gebruiken om zo voor elke zieke gegevens uit verschillende bronnen te kunnen verzamelen. Die grote leemte werd uiteindelijk ingevuld, met voor de patiënten de garantie op een bescherming van hun privéleven.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van het Kankerregister.

Internationale context

Kanker is niet alleen een probleem in België. De problematiek treft heel Europa en zelfs de wereld.

De activiteiten van Stichting tegen Kanker beantwoorden dan ook aan de internationale aanbevelingen. We maken ook deel uit van verschillende internationale netwerken.

Europa 

 • European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC).
  EORTC is een internationale organisatie met een hoofdzetel in Brussel. Ze doet of coördineert klinische studies naar kanker op Europees niveau.
 • Association of European Cancer Leagues (ECL). 
  ECL is een federatie van nationale en regionale liga's tegen kanker die 23 leden telt. Binnen de ECL maakt de Stichting deel uit van de ‘Patient Support Working Group’, waar ze samenwerkt met andere verenigingen uit Europa om patiëntenhulp te bevorderen op Europees niveau.

Wereld

 • International Cancer Information Service Group (ICISG). 
  ICISG is een wereldwijd netwerk van meer dan 50 organisaties die het publiek informeren over kanker. De Stichting biedt gratis informatie via Kankerinfo
 • Levensloop: in het kader van de Levenslooporganisatie in België werkt de Stichting tegen Kanker samen met de Amerikaanse liga (American Cancer Society). Bovendien kwam er tussen de verschillende landen die Levenslopen organiseren een echt netwerk tot stand dat de mogelijkheid biedt om discussies te houden die de gebeurtenis zelf overstijgen.

Getuigenissen

Roularta court pour la Fondation contre le Cancer
Het sportcomité van Roularta organiseert meerdere sportieve activiteiten voor de werknemers. In 2016 kozen ze om de 20km door Brussel te lopen ten voordele van Stichting tegen Kanker.Lees verder