Lexicon: Vermoeidheid

Extreme uitputting of gebrek aan energie.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z