Het ‘recht om vergeten te worden’ of het einde van een dubbele straf...

Droit à l'oubli, la fin de la double peinedonderdag, 9 mei 2019


Op 28 maart nam de Kamer een wetsvoorstel aan omtrent het ‘recht om vergeten te worden voor chronisch zieken bij wie de ziekte onder controle is en voor mensen die langer dan tien jaar voor de aanvraag van een schuldsaldoverzekering voor een hypothecaire of professionele lening in behandeling waren voor een ernstige ziekte. Kanker is een van die ernstige ziekten. Dit ‘recht om vergeten te worden’ kan men opeisen voor contracten die vanaf 1 februari 2020 worden afgesloten. Stichting tegen Kanker heeft hieraan bijgedragen en verwelkomt deze belangrijke mijlpaal in de verdediging van de rechten van mensen die kanker hebben gehad.

Tot nu toe bakende de Partyka-wet de mogelijkheden af voor een verzekeraar om dekking te weigeren of een (soms torenhoge) toeslag te vragen aan mensen die lijden of in het verleden kampten met een ernstige ziekte. De nieuwe wet zal die ongelijkheid wegwerken in de gevallen die in de wettekst zijn gespecificeerd. Voor ex-kankerpatiënten betekent dit concreet dat verzekeraars niet langer rekening mogen houden met hun medische voorgeschiedenis als hun behandeling al meer dan tien jaar geleden is voltooid. De wet bepaalt tevens dat ‘de Koning andere termijnen kan vastleggen in functie van bepaalde leeftijdscategorieën en/of specifieke ziektebeelden’ volgens een ‘referentierooster’. Dit referentierooster is binnenkort het onderwerp van een Koninklijk Besluit.

“Het referentierooster zal verschillende soorten kanker en andere ernstige ziekten zeer nauwkeurig in kaart brengen en voor elke ziekte een kortere termijn dan tien jaar bepalen, in functie van het ontwikkelstadium van de ziekte vóór de behandeling. Zo is bijvoorbeeld voor gelokaliseerde borstkanker (die op het moment van de behandeling niet verder reikt dan de oorspronkelijke plaats), de vastgestelde wachttermijn – na actieve behandeling en zonder terugval – slechts één jaar. Valt de persoon onder dit criterium, dan kunnen verzekeraars niet langer extra premies in rekening brengen of dekking weigeren”, verduidelijkt dr. Anne Boucquiau, woordvoerder van Stichting tegen Kanker.

Stichting tegen Kanker kan zich alleen maar verheugen over deze grote doorbraak in de kwijtschelding van die ‘dubbele straf’, waardoor patiënten eindelijk vooruit kunnen kijken, een toekomst kunnen uitbouwen en hun leven zo normaal mogelijk kunnen hervatten. Een eigen huis of een eigen zaak is voor hen niet langer een onbereikbare droom!