Organ saving treatment and improvement of quality of life Grants 2022

Dinsdag, 20 december 2022

Stichting tegen Kanker weerhoudt 6 projecten die orgaanbesparende behandelingen onderzoeken en daarmee levenskwaliteit van mensen met kanker verhogen

Stichting tegen Kanker neemt meer dan ooit het voortouw bij kankerbestrijding. Als koploper bij de ondersteuning van wetenschappelijk kankeronderzoek maakte ze hiervoor nog meer financiële middelen vrij met een exceptionele oproep “Organ saving treatment and improvement of quality of life Grants 2022” .  

Van de 20 ingediende projecten werden 6 projecten weerhouden voor een totaalbedrag van 3.659.127 Euro.

Stichting tegen Kanker ondersteunt met deze grants eenmalig klinische of translationele onderzoeksprojecten in België op het gebied van orgaansparende behandelingen waardoor de levenskwaliteit van mensen met kanker verbetert. Deze nationale grants gaan naar verschillende universitaire instellingen die samen projecten indienden die het wetenschappelijk onderzoek  versterken en versnellen.

Laureaten 2022

Orgaansparende behandeling en verbetering van de levenskwaliteit Grants 2022

De ingediende onderzoeksprojecten bestuderen een combinatie van behandelingen of technische verbeteringen  waarbij de getroffen (of omliggende) organen van kankerpatiënten minder geraakt worden en/of hun functie kunnen behouden. Met als doel de overlevingskansen gelijk te houden of te vergroten en de levenskwaliteit te verhogen. Hierbij een overzicht van de weerhouden laureaten.

Het team van Prof. Andrade Amorim Christiani – UCLouvain

Co-applicanten: het team van Prof. dr Philippe Tummens –Universiteit Gent & het  team van Prof. Peter Bols – Universiteit Antwerpen

Project: Safeguarding the Ovary: increasing Cryopreservation AcceSSibility And extending its transplantation application to eNDocrinological RestorAtion (CASSANDRA)            

(Het sparen van de eierstok: verhoging van de cryopreservatiecapaciteit en uitbreiding van de transplantatietoepassing naar eNDocrinologisch herstel)          

 Het invriezen en de transplantatie van eierstok-weefsel wordt wereldwijd gebruikt om de fertiliteit te herstellen bij patiënten die door hun kankerbehandeling het risico lopen op een vroegtijdig falen van de eierstok. Met dit project willen de laureaten het invriezen en transplanteren van eierstok-weefsel toegankelijker maken voor een groter aantal kankerpatiënten door een goedkopere invriesmethode op punt te stellen. Verder zullen ze aantonen dat het terugplaatsen van ingevroren eierstok-weefsel een natuurlijk herstel van de hormonale functies kan bewerken met een gevoelige verhoging van de levenskwaliteit na kanker voor gevolg.

Het team van Prof. Els Wauters - UZ Leuven

Co-applicant: het team van Dr. Karolien Vekens - Universitair Ziekenhuis Brussel

Project: Towards targeted treatment of pneumonitis induced by immune checkpoint blockade

(Naar een gerichte behandeling van pneumonitis geïnduceerd door immuuncheckpointblokkade)

Immunotherapie heeft de prognose van vele kankerpatiënten verbeterd, maar patiënten onder deze therapie lopen een risico op auto-immune nevenwerkingen. Auto-immune longontsteking is zo’n ernstige en vrij frequente nevenwerking. Op basis van dit onderzoek willen de laureaten specifieke doelgerichte therapieën verder onderzoeken  die deze bijwerking beter zouden behandelen en minder neveneffecten veroorzaken. Met dit project willen ze deze hypothese bevestigen en verfijnen, opdat de diagnostiek en de behandeling van auto-immune longontsteking verbeterd kan worden.

Het team van Prof. D'Hoore André - UZ Leuven

Co-applicant: Het team van Dr Pattyn Paul - AZ Delta Roeselare

Project: Organ Sparing in rectal cancer: Reducing the uncertainties (Orgaan sparen bij rectumkanker: vermindering van de onzekerheden)

Radicale chirurgie na een voorbehandeling (radiotherapie + chemotherapie) geeft optimale lokale tumor controle en langetermijnsoverleving.  Maar chirurgie kan gepaard gaan met vroegtijdige verwikkelingen zoals naadlekkage en noodzaak tot tijdelijk stoma. Blijvende darmsymptomen met belangrijk impact op de levenskwaliteit is niet zeldzaam.
Dit onderzoek moet leiden tot een belangrijke vooruitgang in het begrijpen van de reactie van de tumor op de voorbehandeling en ook de accuraatheid van het vaststellen van een volledige respons verbeteren.  Dit moet een belangrijke onzekerheid bij patiënten wegnemen en hen toelaten mee voor een behandeling te kiezen.

Het team van Prof. Piette Caroline - Université de Liège

Co-applicanten:  het team van  Prof Maelle De Ville De Goyet - Cliniques universitaires Saint-Luc (UCL) & het team van Dr. Dedeken Laurence   - HUDERF

Project: PRINCESS: PReserving fertility and quality of life IN Belgian female paediatric CancEr SurvivorS (Behoud van vruchtbaarheid en levenskwaliteit bij Belgische vrouwelijke overlevenden van kinderkanker)

Bij vrouwen die hersteld zijn van kinderkanker is het risico op onvruchtbaarheid een grote zorg en kan het de levenskwaliteit sterk beïnvloeden.

Het doel van dit nationale, multidisciplinaire project is het behoud van de eierstokken en de levenskwaliteit van overlevenden van pediatrische kanker te verbeteren.

Het team van Prof. Karel Decaestecker - AZ Middelares Gent

Co-applicant :  het team van  Prof.  Charles Van Praet  - Universitair Ziekenhuis Gent

Project : Digital Planning in Nephrectomy (DIPLANN) (Digitale planning bij nefrectomie (DIPLANN))

Bij gelokaliseerde nierkanker is het aangeraden om de tumor chirurgisch te verwijderen. Dit kan door ofwel de gehele nier weg te nemen, ofwel enkel de tumor te verwijderen en het gezonde nierweefsel te sparen. Om deze operatie veilig uit te voeren, moet de chirurg de bloedvaten die naar de tumor lopen afklemmen. Hierdoor krijgt de nier tijdens de operatie tijdelijk geen bloed meer, waardoor nierschade optreedt. Dit heeft een impact op de functie van de nier op korte en lange termijn. Om dit te voorkomen, ontwikkelt dit project voor elke patiënt een virtueel model dat aantoont welke bloedvaten al dan niet geklemd moeten worden. Zo kan er zoveel mogelijk gezond nierweefsel worden gespaard.

Het team van Prof. Gert De Meerleer – UZ Leuven

Co-applicant: het team van Prof. Benedikt Engels  - AZ Delta Roeselare

Project: PROPELLER

Hoog-risico prostaatkanker patiënten hebben een hogere kans om uitzaaiingen in de lymfeklieren in het kleine bekken te ontwikkelen. Het toevoegen van een volledige kleine bekken bestraling (prostaat + de drainerende lymfeklieren) aan een tijdelijke hormonale behandeling verhoogt de genezingskans bij deze patiënten in belangrijke mate. 

“Deze oproep beantwoordt aan heel belangrijke missie van Stichting tegen Kanker, namelijk focus op wetenschappelijk onderzoek en patiëntgerichte strategieën. Gezien we, gelukkig maar, meer en meer langdurige overlevers van kanker hebben, is het heel belangrijk om ook de impact van een kankerbehandeling proberen te beperken, door bv. de functie van de verschillende organen zo goed mogelijk te behouden. We zijn zeer blij deze veelbelovende projecten te kunnen ondersteunen en op deze manier de levenskwaliteit van mensen met  kanker te kunnen verhogen.”

Eric Van Cutsem, hoofd Digestieve Oncologie Leuven en co-voorzitter Stichting tegen Kanker