Alles voor de kinderen

Officieel erkend als wees

Worden officieel erkend als wees:

 • een kind van wie de vader of moeder overleden is
 • een kind van wie de adoptant overleden is
 • een kind dat door de overledene werd erkend
 • een postuum kind (geboren na het overlijden van de vader) 

Verhoogde kinderbijslag 

 • Wezen hebben recht op een verhoogde kinderbijslag wanneer op het moment van het overlijden gedurende 12 maanden voorgaand aan het overlijden, minstens 5 maand voldaan werd aan de voorwaarde om kinderbijslag te ontvangen. 
 • Wezen van zieke werknemers, invaliden of gepensioneerden worden beschouwd als wezen van een gesalarieerd werknemer. 
 • De bevoegde kas voor kinderbijslag is die waarbij de werkgever van de overleden ouder is aangesloten. Het kind verliest het recht op verhoogde kinderbijslag wanneer de langstlevende echtgeno(o)t(e) hertrouwt of samenwoont. 
 • Nuttige adressen voor werknemers en zelfstandige:

Voogdij 

Doorgaans is de langstlevende echtgeno(o)t(e) voogd over de kinderen, hierin bijgestaan door de familieraad. De familieraad is samengesteld uit zes verwanten of vrienden van de ouders (drie van de kant van de man, drie van de kant van de vrouw). De vrederechter roept de familieraad samen en zit deze voor. 

Wanneer de voogdij niet wordt uitgeoefend door de langstlevende echtgeno(o)t(e), benoemt de vrederechter een voogd. Deze voogd beheert de goederen van het minderjarige kind en staat op zijn beurt onder toezicht van de plaatsvervangende voogd. Deze plaatsvervangende voogd wordt benoemd en gecontroleerd door de familieraad. 

Ontheffing van voogdij 

Een ontheffing van voogdij wordt aangevraagd bij de jeugdrechtbank van de verblijfplaats van de minderjarige. Volgende personen kunnen de ontheffing aanvragen: 

 • de langstlevende echtgeno(o)t(e) 
 • een minderjarige ouder dan 15 jaar
 • de familieraad indien beide ouders overleden zijn 

Voor meer informatie kun je terecht bij het dichtstbijzijnde vredegerecht of de jeugdrechtbank.

Getuigenissen

“Er was bij mij geen sprake van een voorgeschiedenis van borstkanker in mijn familie, ik behoorde niet tot een risicogroep. Voor ik ziek werd, was ik dus helemaal niet bezig met kanker of met preventie, hoewel we een betrekkelijk gezond leven leidden. Ik zou durven zeggen dat preventie belangrijker geworden is sinds ik ziek werd. En niet enkel in verband met borstkanker, maar in verband met alles, of het nu gaat om tabak, de zon, voeding ... Lees verder