Erfenis en erfenisrechten

De ‘verklaring van erfenis’ moet worden neergelegd op het bureau van de Ontvanger Registratie en Domeinen van de laatste woonplaats van de overledene. Hou daarbij rekening met volgende wachttijden: 

  • 4 maanden wachttijd, als de betrokkene overleed in België
  • 6 maanden wachttijd, als de betrokkene overleed in een andere Europese lidstaat
  • 7 maanden wachttijd, als de betrokkene overleed in een land dat geen lid is van de Europese Unie

Een erfenis behelst een inventaris van de goederen en de schulden van de overledene (actief en passief). De kans bestaat dan ook dat de schulden groter zijn dan de waarde van de goederen. Om afstand te doen van de erfenis, moet je vooraf bepalen dat je de erfenis aanvaardt ‘onder voorbehoud van de inventaris'. Vraag hierover inlichtingen bij de notaris. 

Erfenisrechten

De erfenisrechten worden berekend op het gedeelte dat overblijft na aftrek van de schulden. Ze worden ook berekend op het gedeelte dat elke erfgenaam toekomt. Het te betalen bedrag hangt af van de graad van afstamming. Er bestaan vier groepen van erfgenamen:

  • erfgenamen in directe lijn (echtgeno(o)t(e), kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders)
  • broers en zussen
  • ooms, tantes, neven en nichten
  • andere

Voor meer informatie contacteer je best de notaris.

Getuigenissen

Stichting tegen Kanker wil patiënten helpen om hun voorkomen te verzorgen zodat ze, ondanks de effecten van de ziekte en de behandeling, een positief zelfbeeld en een zo goed mogelijke levenskwaliteit behouden. Lees verder