Forfaits en speciale fondsen | Stichting tegen Kanker
Forfaits en speciale fondsen

Forfaits en speciale fondsen

Het zorgforfait voor chronisch zieken

De verplichte ziekteverzekering stelt kanker op gelijke hoogte als een chronische ziekte. Net als iemand die chronisch ziek is, ben je afhankelijk van anderen en word je vaak geconfronteerd met zware medische kosten. Daarom krijg je van je mutualiteit, onder bepaalde voorwaarden en afhankelijk van hoe zelfstandig je bent, een jaarlijks forfait (een vast bedrag). 

Het forfait palliatieve zorg

Sommige personen die hun levenseinde naderen, willen het liefst weer thuis zijn. Hiervoor bestaat financiële steun vanwege het ziekenfonds

Meer hierover leest u op deze pagina.  

Het Bijzonder Solidariteitsfonds

Het Bijzonder Solidariteitsfonds is als het ware een reddingsboei van het RIZIV. Dit fonds helpt om de zware kosten van bepaalde behandelingen voor iedereen draaglijk te maken. Bepaalde zorgen of medicamenten worden namelijk niet terugbetaald of zijn heel duur. 

Dit fonds komt pas tussen als je nergens anders meer terecht kunt (dus niet bij je verplichte verzekering, je aanvullende verzekering of privéverzekering). Je aanvraag moet aan enkele zeer strenge voorwaarden voldoen.

Als je je in die situatie bevindt, contacteer je de sociale dienst van het ziekenhuis of het ziekenfonds. Deze zal analyseren of je een aanvraag bij dit fonds kunt indienen.

Meer informatie vind je op de website van het RIZIV

De kinderbijslagfondsen

Elk kind tussen 0 en 21 jaar met een lichamelijke of mentale handicap kan, onder bepaalde voorwaarden, een extra toelage krijgen, bovenop de gewone maandelijkse kinderbijslag. Men spreekt in dit geval van verhoogde kinderbijslag. Om hiervoor in aanmerking te komen, zal je kind geëvalueerd worden op basis van een medisch-sociaal expertiseverslag. Het statuut dat je kind krijgt, is tijdelijk en wordt regelmatig opnieuw herbekeken. 

Het Fonds voor de Beroepsziekten

Als kanker het gevolg is van je beroep, dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een schadeloosstelling. Het Fonds voor de Beroepsziekten komt in dit geval tussen. Meer informatie over wat een beroepsziekte precies is, wat het Fonds voor de Beroepsziekten doet en hoe je een schadeloosstelling kan aanvragen, vind je op hun website.

Getuigenissen

An-Sofie is 27. Delphine nog jonger: 24. Niet meteen het stereotiepe beeld van “patiëntes”. En toch zijn ze dat. Ze kregen alletwee voor hun 25e te horen dat ze een melanoom hadden, de gevaarlijkste huidkanker die er is. Opmerkelijk: als ze toen wisten wat ze nu weten over uv, was het nooit zover gekomen. Vandaag zijn deze levenslustige dames in remissie en ze hebben een boodschap, die op een dag misschien wel jouw leven kan redden: Bescherm jezelf tegen te veel zon!Lees verder