Palliatieve zorg in praktijk

Waar wordt palliatieve zorg verstrekt?

 • In het ziekenhuis, op de dienst waar de persoon opgenomen is, of in gespecialiseerde eenheden.  
 • Thuis of in het rusthuis. In dit geval zal de huisarts een centrale rol spelen. Hij kan beroep doen op een verzorgingsteam (kinesisten, thuisverpleegkundigen, …), gespecialiseerd in palliatieve zorg.
 • In een hospice, deze biedt aan mensen in hun laatste levensfase, op een heel persoonlijke manier, alle nodige zorg in een rustige huiselijke sfeer waar ook hun naasten van welkom zijn.

Waar naartoe voor inlichtingen?


De volgende websites en diensten leveren recente informatie:

Palliatieve thuiszorg

Wanneer de zieke in de laatste levensfase komt, kan hij – als hij dat wenst – in zijn vertrouwde omgeving begeleid en verzorgd worden. In dat geval wordt hij geholpen door gemotiveerde en speciaal opgeleide zorgverstrekkers. Zo kan hij ook in de beste omstandigheden de hulp en ondersteuning van zijn familie genieten.

Financiële hulp

De ziekteverzekering komt met behulp van een forfait tussen in de kosten voor geneesmiddelen, zorgmateriaal en auxiliaire hulp voor palliatieve patiënten die thuis verzorgd worden. De familiearts onderzoekt in samenspraak met de patiënt en zijn familie of de patiënt aan de voorwaarden van een 'palliatief patiënt' voldoet. Van die voorwaarden kan niet afgeweken worden. Daarop stuurt de arts het 'Medische kennisgevingsformulier' naar de raadgevende arts van het ziekenfonds van de patiënt. Na akkoord van de raadgevende arts krijgt de patiënt sinds 1 januari 2021 een forfait van 693.17 euro. Dit forfaitair bedrag kan een tweede maal uitgekeerd worden wanneer men een tweede formulier laat invullen en dit bezorgt aan de keuringsarts gebonden aan de mutualiteit.

Schrappen van het remgeld

Mensen met het statuut van palliatief patiënt, hoeven geen remgeld meer te betalen voor:

 • een bezoek aan de huisarts
 • bepaalde prestaties van de  thuisverzorging
 • bepaalde prestaties van de kinesitherapeut

Een vriend of verwant bijstaan

Een werknemer die een terminaal zieke wil bijstaan in zijn levenseinde kan hiervoor "palliatief verlof" opnemen.

Dit verlof is een specifieke vorm van loopbaanonderbreking met het oog op palliatieve zorgverstrekking voor een persoon die ongeneeslijk ziek is en in een terminale fase verkeert.

De loopbaanonderbreking voor palliatieve zorg is aan enkele voorwaarden onderworpen:

 •  de persoon moet in België of in een ander land van de EER (Europese economische ruimte) of in Zwitserland gedomicilieerd zijn
 •  de behandelende geneesheer moet verklaren dat de werknemer bereid is palliatieve zorg te verstrekken

Goed om te weten

 • Duur? De loopbaanonderbreking kan volledig of gedeeltelijk zijn; ze duurt één maand en kan één keer met een maand verlengd worden.
 •  Discretie? De geneesheer overhandigt aan de werknemer een getuigschrift dat de identiteit van de patiënt niet onthult.
 •  Familieband? De werknemer hoeft niet noodzakelijk een familielid te zijn.
 •  Wie is rechthebbende? Niet alle werknemers hebben recht op loopbaanonderbreking voor palliatieve zorg. Vraag inlichtingen bij de werkgever.
 •  Bij wie aanvragen? Om recht te hebben op de onderbrekingsuitkering moet een vraag ingediend worden bij de RVA.
 • Bescherming? De werknemer is beschermd tegen ontslag tijdens de verlofperiode en de 3 maanden die erop volgen. Meer informatie over deze bescherming? Raadpleeg de websites over palliatieve zorg, www.rva.be of uw ziekenfonds.

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, biedt ook informatie over het palliatief verlof.

Getuigenissen

Comité Relais pour la Vie Braine
Marjorie en Christophe zijn al sinds 2013 betrokken bij de organisatie van Levensloop.Lees verder